Home / ข่าวและกิจกรรม (page 3)

ข่าวและกิจกรรม

การประชุม ISPAH 2016 เปิดรับบทคัดย่อเพิ่มเติม

คงเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสาธารณสุข ครั้งที่ 6 (The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health) จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559 และเช่นเดียวกับการประชุมทางวิชาการต่างๆ ได้มีการเปิดรับบทคัดย่อของงานวิชาการของผู้ที่ประสงค์จะนำไปเสนอในการประชุมครั้งนี้

Read More »

ประชุมกลุ่มย่อย มาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอการจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน จากยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและการบริหารจัดการของมติที่ 1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่มีเป้าหมายเพื่อการกำหนดทิศทางแนวทางและระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเลือกการเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการหนึ่งในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

Read More »

เอาจักรยานขึ้นรถไฟ(ฟ้า) ความเหมาะสมพอดีอยู่ที่ไหน

หลายคนคงเห็นประกาศแล้วว่า จากเดิมที่เคยอนุญาตให้นำจักรยานทุกชนิดขึ้นรถได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS)จะอนุญาตให้นำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ตลอดเวลาเฉพาะรถจักรยานที่พับได้เท่านั้น ส่วนจักรยานที่พับไม่ได้จะอนุญาตให้นำขึ้นได้ทุกวันเฉพาะในช่วง 22.00 น.จนระบบปิดให้บริการ และในช่วง 6.00-6.30 น.ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 6.00-9.00 น. ของวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Read More »

ECF ยินดีที่สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง

คณะกรรมการยุโรป(the European Commission [EC] ซึ่งเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป) ตีพิมพ์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเดินทางที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Strategy for low-emission mobility) ออกมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรปเห็นว่านี่เป็นเรื่องดี เพราะยุทธศาสตร์ที่รอมานานนี้ยึดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคขนส่งลงร้อยละ 60 ในปี 2593

Read More »

ชมรมฯ ร่วมจัดการประชุมเรื่องระบบจักรยานสาธารณะกับ APEC

ระบบจักรยานสาธารณะ (Public Bike Sharing System – PBSS) คือระบบที่จัดจักรยานไว้ตามจุดต่างๆ ของเมืองที่เรียกได้ว่าเป็น “สถานี” ให้ประชาชนทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกสามารถนำออกไปใช้ได้

Read More »

ประกาศทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560

วัตถุประสงค์:  เพื่อค้นหาข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องเดินและจักรยานในชีวิตประจำวันของสังคมไทย  เป็นข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ

 

Read More »

ประกาศทุนวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2559-2560

ข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ

Read More »

มาตรฐานยางนอกยางในรถจักรยานผ่านการพิจารณารอบสอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ได้จัดการประชุมพิจารณาผลของโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยาน และการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน

Read More »

ชมรมฯ ร่วมสนับสนุนผู้ว่าฯ ยโสธร ชวนประชาชนใช้จักรยาน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คนปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ให้ยโสธรเป็น “เมืองแห่งวิถีอิสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” และยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ด้วย ๗ ส. ได้แก่ สงบ สามัคคี สีเขียว สะอาด ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และสโลว์ซิตี้ (Slow City)

Read More »