Home / ข่าวและกิจกรรม (page 2)

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016 Congress)

การประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physica …

Read More »

เปิดรับบทคัดย่อเดิน จักรยาน นำเสนองานประชุม BIKE AND WALK FORUM 2017

เปิดรับบทตัดย่อ เรื่องเดิน จักรยาน จากนักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป  เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุม …

Read More »

การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 5

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เดิน จักรยาน มาอย่างต่อ …

Read More »

ชมรมฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในภาคใต้

ชมรมฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในภาคใต้           จากการ …

Read More »

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่กรุงเทพมหานคร               สำนั …

Read More »

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 : การจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วนจักรยาน (2559)

ที่มาที่ไป ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กระทรวงอุตสา …

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ ในช่วงวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุน โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก ๖) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

Read More »